Om de fem oppmerksomhetsøvelsene er en moderne versjon av de klassiske øvelsene som Buddha lærte bort

Etikk i buddhismen bygger på medfølelse: vår evne til å la oss berøre av andres (og vår egen) smerte og ønske å gjøre noe for å lindre den. I tillegg er etikk et spørsmål om trening. Å leve med integritet og hensyn til alles beste er noe som kan øves opp, og det blir lettere når vi får større sinnsro og klarhet gjennom meditasjon. Øvelser i oppmerksom livsførsel og meditasjon styrker hverandre gjensidig og leder til et liv preget av større innsikt og fred.

De fem øvelsene som presenteres nedenfor, er en moderne versjon av de klassiske øvelsene som Buddha lærte bort. I de mange meditasjonsgruppene som bygger på Thich Nhat Hanhs undervisning verden over, leser man disse øvelsene sammen hver måned eller hver fjortende dag og utforsker hvordan de kan være av verdi i dagliglivet.

Alle begynner med en refleksjon rundt lidelse og lykke. Når jeg ser aten bestemt måte å være på skaper lidelse for meg selv og andre, vil det føre til at jeg ønsker å endre situasjonen. Har jeg ikke sett det selv, vil endringsforsøkene komme utenfra og neppe føre til noe. Det kan uansett være vanskelig å endre en vane, så jeg trenger å være tålmodig med meg selv. Å innse et problem er i seg selv en stor ting; å ta et første skritt i retning av noe bedre er allerede suksess.

“Når vi bruker Nordstjernen til å navigere etter, venter vi ikke å komme til Nordstjernen. Den angir bare retningen,” sier Thich Nhat Hanh. Å prøve å etterleve de fem øvelsene perfekt eller å ikke ville bruke dem fordi man er uenig i deler av dem, er å misforstå dem. De er redskaper til å se og forstå med. Vi bruker det som gir oss mening, enten det er en halv setning eller eller helheten i alle fem …

Svein Myreng

De fem oppmerksomhetsøvelsene


Første øvelse:

Når jeg ser lidelsen som blir skapt av livsberøvelse, ønsker jeg å oppøve medfølelse og finne måter å verne livene til mennesker, dyr, planter og mineraler. Jeg er bestemt på ikke å drepe eller la andre drepe, og vil ikke godta noen drapshandlinger i verden, tankene mine eller livsstilen min.

Andre øvelse

Når jeg ser lidelsen som blir skapt av utbytting, sosial urett, tyveri og undertrykkelse, ønsker jeg å oppøve vennlighet og finne måter å arbeide for velbefinnende hos mennesker, dyr, planter og mineraler. Jeg vil øve gavmildhet ved å dele tid, krefter og materielle ressurser med dem som trenger det. Jeg er bestemt på ikke å stjele eller eie noe som burde tilhørt andre. Jeg vil respektere andres eiendom, men hindre dem i å tjene på lidelse hos mennesker eller andre arter på jorden.

Tredje øvelse

Når jeg ser lidelsen som blir skapt av å misbruke sex, ønsker jeg å oppøve ansvarlighet og finne måter å beskytte trygghet og integritet hos enkeltmennesker, par, familier og i samfunnet. Jeg er bestemt på ikke å gå inn i seksuelle forhold uten kjærlighet og vilje til å holde sammen lenge. For å beskytte min egen og andres lykke, er jeg bestemt på å respektere mine og andres forpliktende valg. Jeg vil gjøre alt som står i min makt for å beskytte barn fra å bli misbrukt, og for å hindre at familier og par blir splittet på grunn av utroskap.

Fjerde øvelse:

Når jeg ser lidelsen som blir skapt av tankeløs tale og manglende evne til å lytte. ønske jeg å øve på å tale vennlig og lytte dypt for å bringe glede til andre og lette deres lidelse. Fordi jeg vet at ord kan gi glede eller sorg, ønsker jeg å lære å snakke ærlig og med ord som gir selvtillit, glede og håp. Jeg er bestemt på ikke å spre opplysninger jeg ikke vet er sanne, og vil ikke kritisere eller fordømme ting jeg ikke er sikker på. Jeg vil la være å bruke ord som kan skape splittelse eller ufred, eller får familien eller fellesskapet til å gå i oppløsning. Jeg vil gjøre alt jeg kan for å forlike og løse alle konflikter, hvor små de måtte være.

Femte øvelse

Når jeg ser lidelsen skapt av tankeløst forbruk, ønsker jeg å skape fysisk og psykisk sunnhet hos meg selv, familien og samfunnet, ved å være bevisst hva jeg spiser, drikker og forbruker. Jeg vil bare innta ting som bevarer fred, velvære og glede i kroppen og bevisstheten min og den kollektive kroppen og bevisstheten til familie og samfunn. Jeg er bestemt på ikke å bruke alkohol eller andre rusmidler, eller innta mat eller andre ting som inneholder gifter – så som visse TV-programmer, blader, bøker eller samtaler. Jeg ser at å skade kropp og sjel med disse tingene, er å forråde mine aner, foreldre, samfunnet og framtidas generasjoner. Jeg vil søke å forvandle voldelighet, frykt, sinne og forvirring i meg selv og samfunnet ved å forbruke bevisst. Jeg ser at det er avgjørende for å forvandle meg selv og samfunnet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s